Leveringsplikt


Leveringsplikt er ei ordning som pålegg nettselskapet  å levere kraft  inntil kunden har inngått avtale om kraftleveranse frå ein ordinær strømleverandør. 

I slike situasjonar får kunden automatisk – som følgje av leveringsplikta – straum frå Suldal Elverk. 

Prisen for kundar på leveringsplikt er regulert av NVE sine forskrifter. Dei første seks vekene er prisen  spotpris for vårt område (NO2), pluss eit påslag på 5,25 øre/kWh. Etter dei seks første vekene er prisen spotpris pluss 11,5 øre/kWh. 

Leveringsplikt er meint å vera ein førebels ordning og skal difor vere dyrare enn om den same kraften vert kjøpt frå ein straumleverandør.

Suldal Elverk anbefaler kunder som ikkje har ein kraftleveringsavtale å velje ein kraftleverandør. Liste over kraftleverandører finn du her.