Langvarige utfall


Ved langvarige utkoplingar kan kunden krevje kompensasjon for ulempa utkoplinga har ført til.

Nedanfor er regelverket for kompensasjon gjengitt:

§ 9A-2. Utbetaling til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd Sluttbrukere på alle nettnivå kan kreve å få direkte utbetalt et beløp fra nettselskapet ved svært langvarige avbrudd. Svært langvarige avbrudd er avbrudd som varer i mer enn 12 timer, og beløpets størrelse er:

a) Kr 600 for avbrudd til og med 24 timer,
b) Kr 1.400 for avbrudd over 24 timer og til og med 48 timer,
c) Kr 2.700 for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer.

For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1.300 for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Sluttbruker må fremme krav etter første ledd innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet.

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Skjema for bruk ved krav om kompensasjon finn ein her