Det Lokale Eltilsyn (DLE)


Suldal Elverk er etter tilsynslova pålagt å føre tilsyn innan sitt forsyningsområde.

Det Lokale Eltilsyn ved elverket/nettselskapet er difor ein del av det offentlege tilsynsapparatet for elsikkerheit og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DLE fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjonar som er tilknytta elverket/nettselskapet sitt forsyningsanlegg.

DLE fører tilsyn med omsetning av elektrisk utstyr innanføre elverket/nettselskapet sitt forsyningsområde.

DLE utfører tilsyn etter rammer fra DSB og er pålagt å rapportere til regionen om planlagde tilsynsaktivitetar og resultat.

Her er ei oversikt over lover og forskrifter som tilsynsarbeidet er forankra i.